РАЗВЛЕЧЕНИЯ


Биосферен резерват "Сребърна"

с.Сребърна

Биосферен резерват

Допълнителна информация

Едноименният резерват "Сребърна" е с повече от 60-годишна история и се смята за един от най-старите в Европа.

Голямото биоразнообразие се дължи на факта, че резервата се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, т.нар. VIA PONTIKA.

Богатството на резервата се дължи на голямата колония от пеликани /около 100 двойки/, корморани, голяма бяла чапла, бели неми лебеди, рибарки, чайки, патици, гъски и др. птици. Разпространени са около 40 вида бозайници, 15 вида земноводни и влечуги и около 20 вида риба, някой от които защитени. В село Сребърна е построен природно научен музей, в който могат да се видят експонати от птици, бозайници, земноводни, влечуги, риби, насекоми и растителни видове обитаващи резервата.

През 1983г. биосферният резерват "Сребърна" е включен в Световният фонд на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности към ЮНЕСКО. Всичко това привлича голям брой български и чуждестранни учени в областта на орнитологията и етологията, както и любознателни туристи, за които са изградени еко пътеки, бесетки за утмора и наблюдателни кули.